گزارش استنادی مجله (Journal Citation Reports) یا JCR چیست؟

گزارش استنادی مجلات یا به اختصار JCR، معیاری است جهت اندازه‌گیری تاثیر تحقیق در سطح مجلات علمی، به عبارت دیگر، JCR مرجعی است برای ارزیابی مجلات و به رسمیت شناختن اعتبار آن‌ها.

ضریب تاثیر (Impact Factor) یا IF چیست؟

ارزش یک مقاله بر مبنای میزان تاثیر آن مقاله بر مقالات بعدی تعیین می‌شود. ضریب تأثیر (Impact Factor)، یک شاخص کمی است که برای ارزیابی نشریات علمی در رشته‌های مختلف به کار گرفته می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده‌ی فراوانی استنادهایی (مرجع دهی یا Citations) است که در طول یک دوره زمانی مشخص به یک مقاله داده می‌شود.

آیا امکان دارد مجله‌ای در JCR ثبت شده باشد و IF نداشته باشد؟

مجلات زیادی هستند که در JCR ثبت شده‌اند اما ضریب تاثیر (IF) آنها صفر است یا هیچ ایمپکت فکتوری برای آنها ثبت نشده است.

جهت ارزیابی یک مجله شاخص‌های مختلفی بررسی می‌شود و تنها پس از بررسی تمامی شاخص‌ها می‌توان در خصوص میزان اعتبار یک مجله اظهارنظر کرد.

شاخص‌هایی مانند:

Journal Impact Factor, JRK, JCR%, Median Impact Factor, Aggregate Impact Factor, Impact Factor without Journal Self Cites, 5-Year Impact Factor, Immediacy Index