مستندات موردنیاز برای ارزیابی مقالات چاپ‌شده در همایش‌ها (کنفرانس‌ها) برای دانشجویان ورودی قبل از 95

 – اصل مقاله با آدرس‌دهی صحیح (Affiliation) و مطابق با فرمت دانشگاه

نمونه آدرس‌دهی مقالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

– گواهی ارائه‌ی مقاله یا حضور در همایش (گواهی پذیرش مقاله به‌تنهایی کفایت نمی‌کند.)

– مستندات برگزارکننده همایش (باید دانشگاه یا انجمن علمی مورد تأیید وزارت علوم باشد.)

– پوستر همایش
» تنها مقالات چاپ‌شده در همایش‌های تخصصی، مطابق با رشته تحصیلی، قابل‌قبول است.
» هم عنوان و هم محورهای همایش باید تخصصی باشد.

– کلیه مستندات باید به تأیید استاد راهنما یا مدیر گروه رسانده شود. 

مقالات منتشرشده در همایش‌ها یا کنفرانس‌های داخلی یا خارجی، برای دانشجویان ورودی مهر 95 به بعد مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

نکاتی در مورد ارزیابی مقالات دانشجویان ورودی مهر 95 به بعد


مستندات موردنیاز برای ارزیابی مقالات چاپ‌شده در مجلات علمی

 – اصل مقاله با آدرس‌دهی صحیح (Affiliation) و مطابق با فرمت دانشگاه

نمونه آدرس‌دهی مقالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

– گواهی پذیرش قطعی مقاله به همراه مکاتبات انجام‌شده با مجله

– مستندات نمایه (Index) مجله (علمی پژوهشی، ISI و …)
» به مقالات چاپ‌شده در مجلات بین‌المللی که در پایگاه‌های علمی معتبر نمایه نشده باشند نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد.

– عدم وجود مجله در فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی

– کلیه مستندات باید به تأیید استاد راهنما یا مدیر گروه رسانده شود.