آیا می‌توانیم اسم دوستان و آشنایان خود را در مقاله بنویسیم؟
ترتیب نام نویسندگان مقاله باید چگونه باشد؟


معمولاً در مقالات علمی تنها نام کسانی نوشته می‌شود که سهمی در تهیه‌ی مقاله داشته‌اند. درج نام دوست، همکار و غیره، بدون اینکه مشارکتی در تهیه مقاله داشته باشد، از لحاظ اخلاقی و علمی صحیح نیست.
در مقاله‌ی مستخرج از پایان‌نامه تنها باید دانشجو، استاد راهنما و مشاور (در صورت وجود) نوشته شود و در طرح‌های پژوهشی باید نام مجری طرح و همکاران نوشته شود.

بخشنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی:
طبق بخشنامه شماره 73/34519 مورخ 92/2/12، درصورتیکه نام فرد دیگری به غیر از نام دانشجو، استاد راهنما و مشاور در تیم نویسندگان مقاله‌ی مستخرج از پایان‌نامه قید شود به مقاله نمره‌ای اختصاص داده نمی‌شود.

طبق بخشنامه شماره 73/299920 مورخ 92/9/9، دانشجو، باید نویسنده اول و آدرس‌دهی به نام واحد محل تحصیل دانشجو باشد و استاد راهنما، نفر دوم و نویسنده مسئول (عهده‌دار مکاتبات یا Corresponding Author) و ستاره‌دار و آدرس‌دهی به نام دانشگاه آزاد اسلامی و استاد مشاور(در صورت وجود)، نفر سوم و آدرس‌دهی به نام دانشگاه آزاد اسلامی باشد. 

ترتیب نام نویسندگان و آدرس‌دهی مقاله در دانشگاه‌های مختلف متفاوت است.

روش آدرس‌دهی و ترتیب نویسندگان مقالات مستخرج از پایان‌نامه‌های دانشگاه آزاد