نامه‌ها و بخشنامه‌ها بر اساس تاریخ مرتب شده‌اند.

نامه مورخ 1400/6/30 شماره 30/36755
دستورالعمل به‌روزرسانی شرایط پیش دفاع و دفاع دانشجویان دکتری تخصصی بر اساس بخشنامه 10/79534 مورخ 1398/12/7

نامه مورخ 1400/3/17 شماره 10/932
متمم بخشنامه 10/79534 مورخ 1398/12/7 در خصوص دفاع از رساله دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی

نامه مورخ 99/11/14 شماره 30/58072
متمم بخشنامه برگزاری جلسات پیش دفاع متمرکز / دفاع رساله‌های دکتری تخصصی

نامه مورخ 99/7/21 شماره 30/33038
متمم بخشنامه دفاع از رساله دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی

نامه مورخ 98/12/7 شماره 10/79534
دفاع از رساله دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی

نامه مورخ 96/8/24 شماره 30/52193
شیوه‌نامه دوره دکتری تخصصی رشته‌های غیرپزشکی
مختص دانشجویان ورودی 96 و بعد از آن که دفاع آنان قبل از تاریخ 99/8/15 (بدون پیش دفاع متمرکز) انجام شده باشد.

نامه مورخ 92/10/22 شماره 73/352681
چگونگی ارزیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای و رساله دکترای تخصصی (PhD) با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی
مختص دانشجویان ورودی 95 و قبل از آن که دفاع آنان قبل از تاریخ 99/8/15 (بدون پیش دفاع متمرکز) انجام شده باشد.