در مقاله‌ی مستخرج از پایان نامه، تنها باید نام دانشجو، استاد راهنما و مشاور درج گردد.

در بخش آدرس دهی مقاله، وابستگی (Affiliation) دانشجو، استاد راهنما و مشاور، باید به نام دانشگاه آزاد اسلامی قید شود.

نحوه آدرس دهی مقالات می‌بایست دقیقاً مطابق بخشنامه باشد.

نمونه آدرس دهی صحیح برای مقالات فارسی:
گروه مهندسی کامپیوتر، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

نمونه آدرس دهی صحیح برای مقالات انگلیسی:
Department of Computer Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

دانشجو، باید نویسنده اول و آدرس‌دهی به نام واحد محل تحصیل دانشجو باشد و استاد راهنما، نفر دوم و نویسنده مسئول (عهده‌دار مکاتبات یا Corresponding Author) و ستاره‌دار و آدرس‌دهی به نام دانشگاه آزاد اسلامی و استاد مشاور، نفر سوم و آدرس‌دهی به نام دانشگاه آزاد اسلامی باشد.

در صورتی‌که موسسه محل خدمت استاد راهنما و مشاور، غیر از دانشگاه آزاد اسلامی باشد، می‌توان در بخش آدرس دهی، محل خدمت آنها به عنوان وابستگی (Affiliation) آخر، بعد از نام دانشگاه آزاد اسلامی، قید شود.

نمونه آدرس دهی صحیح برای مقالات فارسی اعضای هیات علمی سایر دانشگاه‌ها
(آدرس دهی دانشگاه آزاد اسلامی باید اول نوشته شود):
گروه مهندسی مکانیک، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

نمونه آدرس دهی صحیح برای مقالات انگلیسی اعضای هیات علمی سایر دانشگاه‌ها
(آدرس دهی دانشگاه آزاد اسلامی باید اول نوشته شود):
Department of Mechanical Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

ارائه گواهی پذیرش مقاله، تنها برای مجلات معتبر علمی، قابل قبول می‌باشد.

ارائه گواهی پذیرش مقاله در همایش‌های داخلی یا خارجی به تنهایی قابل قبول نبوده و می‌بایست اصل مقاله چاپ شده به همراه گواهی حضور یا ارائه‌ی مقاله در همایش یا گواهی انتشار مقاله ارائه گردد.

تنها مقالات چاپ شده در مجلات و همایش‌های تخصصی، مطابق با رشته تحصیلی، قابل قبول می‌باشد.

مجلات یا همایش‌هایی که نسبت به چاپ مقالات در رشته‌های مرتبط اقدام می‌کنند، در صورت معتبربودن، مورد تایید هستند.
رشته‌های مرتبط مانند:
مکانیک و متالورژی
برق و کامپیوتر
عمران و معماری
و …

مقالات منتشرشده در همایش‌ها یا کنفرانس‌های داخلی یا خارجی، برای دانشجویان ورودی مهر 95 به بعد مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. 

با توجه به بخشنامه شماره 70/3786 مورخ 96/1/28، تنها مقالاتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که در مجلات معتبر داخلی (مورد تأیید وزارتین) یا بین‌المللی متناسب با رشته مربوطه (برای رشته‌های غیرعلوم‌انسانی، ISI دارای ضریب تأثیر یا مجلات دانشگاه آزاد اسلامی دارای نمایه ESCI یا Scopus یا PubMed و برای رشته‌های علوم‌انسانی و هنر، علمی پژوهشی وزارتین) به چاپ برسد.

مقاله چاپ شده از طریق موسسات غیرمعتبر یا همایش‌های مجازی یا غیرحضوری قابل قبول نمی‌باشد.

مجلات لیست سیاه قرار داده شده بر روی سایت دفتر گسترش تولید علم معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه (فهرست دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم و وزارت بهداشت) فاقد نمره هستند.

مجلات خارجی که بدون داوری یا فرآیند داوری بسیار کوتاه یا در قبال دریافت وجه نسبت به چاپ مقاله اقدام می‌نمایند، فاقد اعتبار برای دریافت نمره هستند.

مقالاتی که در مجلاتی چاپ می‌شوند که از دانشگاه آزاد اسلامی رتبه علمی دریافت کرده‌اند ولی هنوز رتبه خود را در وزارت علوم به ثبت نرسانده‌اند، 1 نمره تعلق می‌گیرد.

مجلات و همایش‌هایی که نسبت به چاپ مقالات، در تمامی رشته‌ها اقدام می‌نمایند، فاقد اعتبار برای دریافت نمره هستند.

مجلاتی که نسبت به چاپ مقالاتی که با موضوع مجله تطابق ندارد اقدام می‌نمایند، فاقد اعتبار برای دریافت نمره هستند.

مجلات و همایش‌هایی که نسبت به چاپ مقالات، در رشته‌ها و زمینه‌های گوناگون یا تمامی رشته‌ها اقدام می‌نمایند، فاقد اعتبار برای دریافت نمره، امتیاز و تشویقی هستند.

همایش‌هایی دارای اعتبار هستند که توسط دانشگاه یا انجمن علمی معتبر برگزار شده باشند.

همایش‌هایی که متولی برگزاری آن نامشخص است و فقط نسبت به چاپ آرم مراکز علمی مختلف به عنوان حامی اقدام می‌نمایند، فاقد اعتبار برای دریافت نمره هستند.

محل برگزاری همایش‌ها بیانگر اعتبار آنها نیست. ممکن است یک همایش در یک دانشگاه برگزار گردد اما برگزار کننده آن یک مؤسسه خصوصی فاقد اعتبار باشد.

مقالاتی که در همایش‌های مجازی چاپ می‌شوند، فاقد نمره هستند.

بررسی اصالت کلیه مقالات و گواهی پذیرش آنها، جهت اختصاص نمره ضروری است و تا زمان حصول اطمینان کامل از صحت آن، هیچ نمره‌ای به مقاله اختصاص نمی‌یابد.

مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات همایش‌های بین المللی خارج از کشور که عمدتاً به صورت مجازی یا عدم حضور نویسنده بوده و برای آنها گواهی حضور صادر شده و در برخی موارد نیز به زبان فارسی مقاله می‌پذیرند یا معیارهای همایش‌های معتبر در بخشنامه 73/69593 مورخ 93/4/9 را ندارند فاقد ارزش جهت اختصاص نمره می‌باشند.

تنها به مقالات مستخرج از پایان نامه هایی تشویق مقاله پرداخت می شود که بیش از یکسال از تاریخ دفاع دانشجو نگذشته باشد.

در صورتی که از زمان چاپ نهایی مقاله بیش از یکسال گذشته باشد، مشمول جایزه نمی شود.

به طور کلی تنها مقالاتی مورد تایید هستند که شرایط مندرج در بخشنامه‌های پژوهشی دانشگاه در آن‌ها رعایت شده باشد.