در آدرس‌دهی ، دانشجو، باید نفر اول و استاد راهنما، نفر دوم و ستاره‌دار به معنای نویسنده مسئول (عهده‌دار مکاتبات یا Corresponding Author) و در صورت داشتن مشاور، استاد مشاور، نفر سوم باشد.
*****
نمونه‌ی آدرس‌دهی دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
(مثال: رشته کامپیوتر)

نمونه‌ی آدرس دهی دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز


 

در بخش آدرس‌دهی مقاله، وابستگی (Affiliation) دانشجو، استاد راهنما و مشاور، باید به صورت زیر باشد:

 

گروه کامپیوتر
گروه مهندسی کامپیوتر، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
Department of Computer Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

گروه برق
گروه مهندسی برق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
Department of Electrical Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

گروه مکانیک
گروه مهندسی مکانیک، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
Department of Mechanical Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

گروه عمران
گروه مهندسی عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

گروه مواد
گروه مهندسی مواد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
Department of Materials Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

نحوه آدرس‌دهی‌های زیر نیز برای گروه مواد قابل قبول می‌باشند

گروه مهندسی و علم مواد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
Department of Materials Science and Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

گروه مهندسی متالورژی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
Department of Metallurgical Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

گروه متالورژی و مهندسی مواد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
Department of Metallurgy and Materials Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

تذکر مهم:

آن دسته از دانشجویانی که در کنکور، پذیرش دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان بوده‌اند (دانشجویان ورودی سال 93 و پیش از آن) و بعد از ادغام با واحد اهواز در واحد اهواز دفاع کرده‌اند، باید آدرس هر دو واحد را در مقالاتشان بنویسند.
باید آآدرس‌دهی اول را به نام واحد علوم و تحقیقات خوزستان و آدرس‌دهی دوم را به نام واحد اهواز بنویسند.

مثال: نگارش صحیح آدرس‌دهی دانشجویان علوم و تحقیقات خوزستان برای رشته برق

آدرس‌دهی برای مقالات فارسی
گروه مهندسی برق، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
گروه مهندسی برق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

آدرس‌دهی برای مقالات انگلیسی
Department of Electrical Engineering, Khouzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
Department of Electrical Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran